Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je samozřejmou součástí práce projektanta:  Zastoupit stavebníka v jednáních se stavebními úřady a dotčenými orgány státní správy, vyřídit územní rozhodnutí či souhlas, stavební povolení či kolaudační souhlas. Zajistit případně také výběrová řízení na dodavatele staveb a technický dozor investora.

Pomohu vyřídit:

– územní rozhodnutí
– územní souhlas
– ohlášení stavby
– stavební povolení

Dále inženýring zahrnuje mimo jiné i následující položky:

– zjištění všech dotčených orgánů při stavebním řízení
– zajištění vyjádření:

– správců inženýrských sítí o existenci inž. sítí v zájmovém území
– správců inženýrských sítí, k  přípojkám (elektro, vodovod, kanalizace, plynovod) a stavbě

– zjištění podmínek územního plánu
– vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu
– souhlasné stanovisko z odboru životního prostředí, příslušného povodí, vodoprávního úřadu a jiných dotčených orgánů jako například Lesy ČR, správa CHKO, drážní úřad, poddolování, památkáři atd.
– souhlas obce s umístěním stavby a s vjezdem na pozemek
– věcná břemena v souvislosti s přípojkami
– jednání s vlastníky sousedních pozemků